JÄRJESTÄJÄ

Taffel, Orkla Confectionery & Snacks Finland Ab

OSALLISTUMISAIKA

24.9.–29.9.2019 klo 23.59

Arvonta ja voittajien kontaktointi suoritetaan 30.9.2019.

OSALLISTUMINEN

Kommentoi arvontapostausta Instagramissa arvonta-aikana. Voittaja arvotaan kommentoineiden kesken. Vain asialliset kommentit osallistuvat arvontaan.

RATKAISUPERUSTEET

Järjestäjän edustajista koostuva raati arpoo kisa-ajan päätyttyä kaikkien postauksen kommentoineiden kesken palkinnot. Vain aidot arvonta-osallistumiset lasketaan mukaan arvontaan.

PALKINNOT JA NIISTÄ ILMOITTAMINEN

Palkintona on 10 kpl kuvan Mikael Gabrielin suunnittelemia lippalakkeja ja 10 kpl T-paitoja. Voittajaan ollaan yhteydessä Instagramin välityksellä. Voittajan etunimi ilmoitetaan arvontapostauksen kommenteissa. Mikäli emme tavoita arvonnan voittajaa seuraavaan arkipäivään mennessä, arvomme voittajan uudelleen. Palkintoja ei voi muuttaa rahaksi tai muiksi palkinnoiksi. Järjestäjä varaa oikeuden muutoksiin.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Osallistujien henkilötietoja ei käytetä muuhun kuin voittajan tavoittamiseen palkinnon toimitusta varten. Yhteystiedot hävitetään arvonnan jälkeen kuuden kuukauden sisällä.

JÄRJESTÄJÄN VASTUU

Järjestäjä vastaa palkintoihin liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta. Arvontaan osallistuvat vapauttavat järjestäjän sekä arvonnan mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon vastaanottamisesta tai käyttämisestä. Arvonnan järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei voi missään tilanteessa ylittää näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä arvontaan osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisessa.

MUUT EHDOT

Osallistumalla arvontaan osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja järjestäjän niiden nojalla tekemiä päätöksiä.

Jos osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai muusta sääntöjen vastaisesta toiminnasta, järjestäjällä on oikeus hylätä osallistuminen ja sulkea osallistuja arvonnasta.

Järjestäjä pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta arvontaan, sen sääntöihin, palkintoihin, ajankohtaan tai muihin arvonnan toteuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin.

Kilpailuiden tietosuojaseloste ja informointiasiakirja

Yritys / rekisterin pitäjä

Orkla Confectionery & Snacks Finland Ab

y-tunnus: 0205117-8

Sundsvägen 420

22410 Godby

Suomi

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Orkla Confectionery & Snacks Finland Ab

Johanna Paavola

johanna.paavola@orkla.fi

Rekisterin nimi

Orkla Confectionery & Snacks Finland Ab:n kilpailuiden osallistujarekisteri

Mikä on Orkla Confectionery & Snacks Finland Ab:n kilpailuiden osallistujarekisteriin tallennettavien henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste?

Orkla Confectionery & Snacks Finland Ab:n kilpailuiden osallistujarekisterin Rekisterin tarkoitus on mahdollistaa ulkopuolisten osallistujien osallistuminen Orkla Confectionery & Snacks Finland Ab:n järjestämiin kilpailuihin, kilpailuihin liittyvä viestintä, sekä tuotteiden ja kilpailuiden kehittäminen.

Rekisteröitävien henkilötietojen antaminen ei ole lakisääteinen tai sopimukseen perustuva vaatimus eikä sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus, eikä tietoja ole pakko toimittaa.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on EU:n tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 6 artiklan 1a) kohdan mukainen kilpailuun osallistuvan suostumus henkilötietojen käsittelylle sekä alle 16-vuotiaiden osallistujien vanhemman tai muun huoltajan antama nimenomainen suostumus huoltajan ja lapsen henkilötietojen käsittelylle. Vanhempi tai muu huoltaja ilmoittaa omat sekä lapsen yhteystiedot rekisteriin.

Kerättyjä tietoja ei käytetä eivätkä ne liity automaattiseen päätöksentekoon.

Mitä henkilötietoja rekisteriin kerätään?

Rekisteriin kerätään kilpailusta riippuen seuraavia tietoja:

· nimi

· sukupuoli

· ikä

· sähköpostiosoite

· postiosoite

· puhelinnumero

· ruokakunnan koko

Alle 16-vuotiaiden osallistujien kohdalla vastaavia tietoja kerätään sekä huoltajalta että osallistujalta.

Mistä Orkla Confectionery & Snacks Finland Ab kerää rekisteriin tallennettavat tiedot (tietojen säännönmukaiset tietolähteet)?

Tiedot kerätään osallistujalta. Alle 16-vuotiaan osallistujan kohdalla edellytetään lapsen huoltajan suostumusta.

Luovuttaako Orkla Confectionery & Snacks Finland Ab rekisterissä olevia tietoja muille tai EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Rekisteriin kerättyjä tietoja ei luovuteta Orkla Confectionery & Snacks Finland Ab:n ulkopuolelle, jollei kilpailuiden säännöissä toisin mainita.

Rekisteriin kerättyjä tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Kuinka kauan rekisteröityjä henkilötietoja säilytetään?

Rekisterinpitäjä säilyttää henkilötietoja 6 kk ajan kilpailun voittajien julkistamisen jälkeen. Rekisteriin kerättyjä henkilötietoja voidaan kilpailun voittajien julkistamisen jälkeen käyttää kilpailussa palkittujen tai sen voittaneiden osallistujien julkisessa tiedottamisessa sekä kilpailuiden kehittämisessä.

Millaisin turvatoimin ja menettelyin rekisteröidyt henkilötiedot on suojattu?

Rekisteriä säilytetään sähköisesti ja suojattuna asianmukaisesti teknisin suojakeinoin ja tietosuojamenetelmin.

Rekisterin käyttö on sallittu ainoastaan nimetyille valtuutetuille henkilöille joiden tehtävänä on järjestelmän ylläpito ja käyttö. Tietoja käsittelevät henkilöt ovat salassapitovelvollisuuden alaisia, ja he ovat allekirjoittaneet salassapitositoumuksen. Henkilöstö on ohjeistettu henkilötietojen käsittelyyn

Rekisteritiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja rekisterin käyttöä valvotaan.

Mitä oikeuksia minulla on rekisteröitynä?

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu, tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää hänestä tallennettujen tietojen korjaamista, poistamista tai täydentämistä, mikäli tallennetut tiedot ovat virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai vanhentuneita tässä tietosuojaselosteessa yksilöidyn tietojenkäsittelyn ja keruun tarkoituksen kannalta. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojaan koskevan käsittelyn rajoittamista sekä oikeus pyytää henkilötiedot siirrettäväksi järjestelmästä toiseen. Oikeus pyytää henkilötiedot siirrettäväksi järjestelmästä toiseen kattaa rekisteröidyn oikeuden saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka on siirretty rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, sekä oikeuden siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, kun käsittely perustuu suostumukseen ja käsittely suoritetaan automaattisesti.

Rekisteröidyn, joka haluaa käyttää yllä mainittuja oikeuksiaan, on esitettävä tätä koskeva yksilöity pyyntö rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle (tietosuojaselosteen kohta 2) omakätisesti allekirjoitetulla tai muutoin luotettavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Tarkastuspyynnön toteuttamisesta peritään kohtuullinen korvaus, mikäli edellisestä tarkastamisesta on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi.

Voinko kieltää, rajoittaa tai vastustaa henkilötietojeni käsittelyä?

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn sekä vastustaa henkilötietojen käsittelyä peruutuksen ja/tai vastustuksen vaikuttamatta ennen peruuttamista ja/tai vastustamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. Suostumuksen peruuttamista tai käsittelyn vastustamista koskeva pyyntö on esitettävä rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle (tietosuojaselosteen kohta 2) omakätisesti allekirjoitetussa tai vastaavalla tavalla varmennetussa muodossa.

Kenelle voin valittaa henkilötietojeni käsittelystä?

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan voimassaolevaa lainsäädäntöä.